(ควรอ่านก่อนทำการใช้งาน)

ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า อาทิเช่น ไฟแฟลช อุปกรณ์เสริมต่างๆ เครื่องวัดแสง ฯลฯ  ภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้า จนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน

โดยเงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ มีดังนี้

 • ในกรณีที่ทางบริษัทฯจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดรายการคำสั่งซื้อ ทางบริษัทยินดีที่จะรับเปลี่ยนและ จัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ใหม่ภายใน 14 วันทำการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตหรือขนส่ง
 • การเปลี่ยนสินค้าจะต้องเปลี่ยนกับสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยทางบริษัทของสงวดสิทธิ์ การคืนเป็นเงินสด หรือส่วนต่างของสินค้าไม่ว่า
  ด้วยเหตุผลใดๆ
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนสินค้าเพื่อแลกรับเป็นเงินสดกลับคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทสินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วมไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์
 • ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วงการซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 • ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้องเช่น คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์รอยสนิม เป็นต้น
 • สินค้าทุกประเภทที่ผ่านการใช้งานแล้วเกิดการ แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยวร้าว ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจรอุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไปบริษัทของวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หมายเหตุ

 • ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า
 • การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2 – 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
 • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า
 • กรณีสินค้ามีปัญหาหลังระยะเวลา 7 วัน แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกัน ขอสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนสินค้า แต่จะเป็นการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

ติดต่อซื้อ-ขาย สอบถามเพิ่มเติม